PREDIKAN sönd. 19 sept. 2021

16 sönd. efter Trefaldighet: Döden och livet
av Christina Molin
Evangelietext: Johannesevangeliet 11: 28-44

Lasaros är en god vän och tillhör den innersta kretsen kring Jesus. Lasaros’ båda systrar likaså.
Marias och Martas bror Lasaros finns, alltsedan Johannesevangeliet berättar om honom, även i andra litterära sammanhang. I sommar har jag lyckats komma igenom Dostojevskijs Brott och straff. Där förekommer en hänvisning till Lasaros. Lasaros är ju alltsedan denna remarkabla händelse en kändis!

Det förekommer ett ytterligare tillfälle då vi möter namnet Lasaros. Det är hos Lukas som återberättar flera liknelser som Jesus berättar. En av dessa liknelser handlar om den rike mannen och Lasaros.
Varför tiggaren i Lukas 16 namnges kan vi fundera över! Sällan ges ju annars namn åt de personer som får visa på mänskliga beteenden. Den rike mannen har t.ex. inget namn.

Den här återgivningen av vad som hände när Lasaros’ hade dött, den finns endast hos Johannes när han sammanfattar händelser ut Jesu liv.
Varför det? Varför har inte de tre andra evangelierna denna händelse? Det kan vi inte säkert veta. Men Johannes är mycket för motsättningar: ljus och mörker t.ex. Här kan vi då tolka in liv och död i den här specifika scenen, som utspelar sig framför öppningen till Lasaros’ grav.

När Johannesevangeliet skrevs anses man ha haft tillgång till både Markus- och Matteusevangelierna. Dessutom ska det ha funnits en tradition som kom från den innersta kretsen dvs. lärjungarna. Kanske var en del av undervisningen menad bara för just den
2.
gruppen. Möjligen därför att en del stoff helt enkelt inte skulle avslöjas för andra än de redan Kristus-troende! Ja, det är bara spekulationer. Men kanske finns det någon förklaring där?

Undervisningen, som de första församlingarna fick tillgång till, bygger ju på den kristna tron på Jesus Kristus som den levande och uppståndne Guds son. Johannes skulle ha skrivit sitt evangelium på uppdrag av församlingen i Efesos enligt en gammal tradition. 90-talet sägs vara dateringen.

Den här texten som alltså är unik i evangelietraditionen är ju en tydlig hänvisning till tanken att Jesus är herre över döden. Påskdagens hälsning med andra ord! Gud som skapat allt levande är Herre över livet. Och Guds son segrar över döden och bryter det ondas övergrepp.

I Polartrakterna finns en groda som heter Skogsgroda. I en naturfilm på TV visas hur den djupfrysta grodan tinar upp när solen och värmen kommer. Blodet börjar rinna igen, hjärtat som slutat slå börjar arbeta igen. En häpnadsväckande bild av återuppväckande av en död varelse!

Sker detta även bland människor? Inte vad vi vet med den kunskap vi har. Det sker här och där men då har det handlat om skendöda eller medvetslösa eller på annat sätt människor som sett ut som döda eller verkat vara döda.
Men med döden är det så, att den är oåterkallelig.

Bilden av Lasaros är en Guds hälsning till oss om att livet kan fortgå in i evigheten. Lasaros fick en definitiv död så småningom, får vi förmoda. Kanske överlevde han sina systrar. Kanske blev de alla tre riktigt gamla, enligt den tidens mått….
Kanske hann Lasaros vara till stor hjälp för andra under sitt återstående liv. Kanske fick han en förnyad blick på livet och en
3.
tacksamhet då han fick det åter? Vi hoppas det. Det brukar inte sällan hända för människor som varit nära döden eller till och med på andra sidan och så kommit tillbaka.
Vi vet att på grund av vad som hände med Lasaros dvs. det tecken som skedde när Jesus visar sig rå på det yttersta onda; på grund av detta bestämmer sig de styrande att Jesus måste röjas ur vägen.

En insändare i en av dagstidningarna fick mig att fundera ännu en vända över detta med hur vi värderar våra liv.
Hur finner man mening i en värld som är sjuk? frågar signaturen Olle.
Denne Olle har en känsla av att världen, samhället är felkonstruerat ur perspektivet globala orättvisor, miljöförstöring osv.
Hur många kännner sig missanpassade till en sjuk värld?—
det är inte märkligt att vi har ökande psykisk ohälsa när världen vi lever i inte känns som gjord för människor.
Slut citat från signaturen Olle.

Jag skulle vilja påminna Olle om att vår värld har egentligen aldrig varit särskilt människovänlig när vi tänker tillbaka i historien. Vi behöver inte ha alltför mycket av kunskap om tider och skeenden som varit för att hitta massor av exempel på hur det var i gamla tider och vilka framsteg vi gjort på jorden, låt oss säga det senaste seklet. Vi är skyldiga till mycket elände men vi har mycket som tidigare generationer saknat: vi har kunskapen och möjligheten att förändra och att reparera.

Olle har kommit fram till, att hans deprimerande inställning kan få vara en motivation till att göra vad han kan för att förändra världen. Och det är bra! Världen behöver sådana människor! Som har den rätta motivationen och som agerar!

4.
Jesus uttrycker några korta ord när Lasaros kom ut ut graven och människorna står där häpna och kanske som förstenade. Han säger: Gör honom fri och låt honom gå!
Där har vi en nyckelreplik i skeendet omkring Lasaros den här dagen.
Som fri på nytt, befriad från dödens grepp kommer han att nu kunna gå ut i sin omvärld för att fortsätta vara en del av de levandes skara, en del av mänskligheten. Kanske kunde Lasaros få bli viktig för det fortsatta samhällsbyggandet i sin miljö? Vi vet inte vilka olika funktioner Lasaros kunde fylla där han levde!
Under de år han fick fortsätta leva.

Som en sammanfattning av den här söndagens tema har vi Paulus ord i det Andra Korinthierbrevet, dagens brevtext.
— rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad — /2 Kor. 4:8-9

Hoppet mot alla odds! En kristen livshållning. Tro, hopp och kärlek. Välbekant och eftersträvansvärt. Människan behöver en tro. Vi vet att vi kan inte överleva utan hopp. Om än aldrig så svagt eller litet! Och kärlek är livsnödvändigt för varje liten människa från allra första början. Det lilla nyfödda barnet överlever inte utan kärlek. Bokstavligen är det så. Om barnet får näring så att kroppen kan överleva men inte får en annan människas närhet och omvårdnad och att bli sedd; ja, då orkar inte barnet leva vidare. Inte bara den fysiska tillförseln av näring är viktig utan likaså det mentala näringsintaget är nödvändigt för en människas liv!

Bilden av blodbanorna hos Skogsgrodan i Polartrakterna var fascinerande! När grodan tinar upp så börjar blodet flyta. En särling i djurvärlden måste det lilla djuret vara!
En påminnelse om att vi inte alltid har hela kunskapen om vad som är verkligheten.
5.
Vi brukar i kyrkans värld tala om ”vetekornets lag”. Det enda lilla fröet som läggs i jorden för att sedan återkomma till livet och ge ett överflöd av liv till de många. Jesus som dör och uppstår för att mänskligheten ska få leva. Jesus som ljuset för att vi inte ska behöva bli kvar i mörkret / Joh. 12:46

Se där, ännu en bild från Johannes som i målande ord försöker beskriva det nya livet i Kristus! Livet där hoppet överskuggar det svåra. Ljuset som segrar över mörkret för att använda poesins uttryck.
Livet som segrar över döden. Påskdagens hälsning till mänskligheten! Och därför kallar vi den här söndagen för den lilla Påskdagen!

Till sist:
En dikt från Bönboken, tradition och liv som utkom 2003.
Jag anar en befrielse
i det gränslöst svåra

Inte som ljuset
i slutet av en tunnel
inte som ett fyrverkeri
mot natthimlen
inte som den ena sidan
av två möjliga
och absolut inte som en belöning
efter väl utkämpad strid

men som ett frö
i ännu frusen jord
/Eva-Marie Lindblom ur Bönboken tradition och liv
Verbum 2003

6.

Vi ber:

Skapelsens och livets Gud,
du som förnyar världen
och helar det brustna,
jag ber dig:
Förlåt mig de ord och handlingar
som mer tjänat mörkret och döden
än ljuset och livet
Visa mig din väg,
jag vill med glädje vandra den.

AMEN

CM/ 21 09 19